کابل آلومینیوم زمینی سکتور سه و نیم رشته

کابل آلومینیوم زمینی سکتور سه و نیم رشته

فروش سیم و کابل